ആണവോർജ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 193 ഒഴിവ്

ആണവോർജ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപുർ സൈറ്റിൽ 193 ഒഴിവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ  28 വരെ.

തസ്തികകളും ഒഴിവും: സ്റ്റൈപൻഡറി ട്രെയിനി / ടെക്നിഷ്യൻ / പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ & മെയിന്റനർ-158 (പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ-34, ഫിറ്റർ-34, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ-26, വെൽഡർ-15, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്-11, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്-11, വയർമാൻ-10, മെഷിനിസ്റ്റ്-4, ടേണർ-4, റഫ്രിജറേഷൻ & എസി മെക്കാനിക്-3, ഇൻഫർമേഷൻ & കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി & സിസ്റ്റം മെയിന്റനൻസ്-2, കാർപെന്റർ-2, മേസൺ-1, പ്ലമർ-1), നഴ്സ്–26, ഫാർമസിസ്റ്റ്-4, പതോളജി ലാബ് ടെക്നിഷ്യൻ (സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്)-3, സ്റ്റൈപൻഡറി ട്രെയിനി / ഡെന്റൽ ടെക്നിഷ്യൻ (മെക്കാനിക്)-1, എക്സ്റേ ടെക്നിഷ്യൻ (ടെക്നിഷ്യൻ)-1,വിവരങ്ങൾ www.npcilcareers.co.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

About Carp

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *