ഐടിബിപിയിൽ 112 ഒഴിവ്

ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർ ഡർ പൊലീസ് ഫോഴ്സ‌ിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് കൗൺസലർ) തസ്‌തികയിൽ 112 ഒഴിവ്. സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം. ഈമാസം 7 മുതൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 5 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. https:// recruitment.itbpolice.nic.in

ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ്, നോൺ മിനിസ്റ്റ‌ീരിയൽ തസ്‌തികയാണ്. താൽക്കാ ലിക നിയമനം. പിന്നീടു സ്‌ഥി രപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരാം.

യോഗ്യത: സൈക്കോളജി ബിരുദം/തത്തുല്യം അല്ലെ ങ്കിൽ ഡിഗ്രിയും ബിഎഡും. പ്രായം: 20-25. അർഹർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ്. അപേക്ഷാഫീസ് 100 രൂപ. സ്ത്രീകൾക്കും വിമു ക്തഭടന്മാർക്കും എസ്‌സി/ എസ്‌ടി വിഭാഗക്കാർക്കും ഫീ സില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എഴു ത്തുപരീക്ഷ, കായികക്ഷമ താ പരീക്ഷ, വൈദ്യപരിശോ ധന എന്നിവയുടെ അടി സ്‌ഥാനത്തിൽ.

About Carp

Check Also

റൈറ്റ്സിൽ ഒഴിവ്

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാ പനമായ ഹരിയാനയിലെ റൈറ്റ്സ് (RITES) ലിമി റ്റഡിൽ 93 ഒഴിവ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂലൈ 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.