നേവി അഗ്നിവീർ: തീയതി നീട്ടി

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അഗ്നിവീർ നിയമനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരം. എസ്എസ്ആർ, മെട്രിക് റിക്രൂട്മെന്റുകളിലായി അവിവാ ഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർ ക്കുമാണ് അവസരം. 2024 നവംബർ ബാച്ചിലേക്കാണു പ്രവേശനം. https:// agniveernavy.cdac.in m വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.