2020 ആഗസ്റ്റ്

വ്യക്തികള്‍ക്ക് EWS സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായം കാര്‍പ്പ് നല്‍കിവരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിവരുന്ന അര്‍ഹരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായവും നല്‍കി വരുന്നു.

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …