ആർമിയിൽ+2 ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി

ആർമിയുടെ പ്ലസ് ടു ടെക് നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീ മിൽ (പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ) 90 ഒഴി വ്. അവിവാഹിതരായ ആൺകുട്ടി കൾക്കാണ് അവസരം. ഓൺലൈൻ വഴി നവംബർ 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.joinindianarmy.nic.in

യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് പഠിച്ച് 60% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയം/തത്തുല്യം. അപേക്ഷ കർ ജെഇഇ മെയിൻ) 2023 എഴുതിയവരാകണം. 2004 ജൂലൈ രണ്ട്- 2007 ജൂലൈ ഒന്ന് കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

4 വർഷം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് എൻ ജിനീയറിങ് ബിരുദം ലഭിക്കും. പരിശീലനത്തിനുശേ ഷം ലഫ്റ്റ്നന്റ് റാങ്കിൽ നിയമനം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ എസ്എസ്ബി ഇന്റർവ്യൂവിനു ക്ഷണിക്കും. രണ്ടു ഘട്ട ങ്ങളായാണ് ഇന്റർവ്യൂ. സൈക്കളോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയും വൈദ്യപരിശോധനയും ഉണ്ടാകും.

About Carp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *