എംജി 19 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ

എംജി സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്/സ്കൂളുകളി ൽ 19 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം വിവിധ സംവര ണ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അവസരം. യോഗ്യത: യുജിസി ചട്ടപ്രകാരം. ശമ്പളം: 43,750, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

About Carp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *